Winkelwagen Geen producten

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop

Prijzen: 


Alle prijzen zijn exclusief BTW & exclusief verzendkosten Voor de nagelproducten zijn deze (deze zijn conform de tarieven van TPG Post), verpakking en administratie kosten. Over bestellingen boven de € 100,-- ( België 150,-- ) betaalt u geen verzendkosten.

Voor zwaare pakketen gelden de normen voor kosten per gewicht.
 

Niveau 1:     0 KG Tot 5Kg   € 7,95
Niveau 2:     5 KG Tot 6kg    € 8,95
Niveau 3:     6 KG Tot 10Kg € 11,95
Niveau 4:   10 KG Tot 30kg  € 13,95
Niveau 5:   30 KG Tot ..         € 35,95 Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende levering-en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.simply-you.nl Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 

Betaling: 

Betalingen kunnen geschieden door overboeking of Ideal en dienen vooruit te worden betaald.

Of verzending onder rembours ( hierbij komen de rembours kosten voor de koper )

Rembours zendig is alleen mogelijk binnen Nederland.

Bestelling: 

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Simply You behoudt zich het recht haar levering en/of betalingsvoorwaarden zonder voorafgaande opgaaf te wijzigen. 

Simply You garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Uw bestelling wordt maximaal 5 dagen voor u gereserveerd, is de betaling dan 5 dagen na het plaatsen van uw bestelling niet binnen, dan wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd en gaan de artikelen weer de in de verkoop.

Simply You behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde, dat de bestelling geschiedt na vooruitbetaling. 

Levertijd: 

De levertijd van de producten ligt tussen de 1 en de 4 werkdagen. ( mits op voorraad )

Retourneren of annuleren:
 
Bij annuleren, als de betaling nog niet is voldaan, zijn geen kosten aan verbonden,

Bij het annuleren na betaling, wordt uw betaling binnen 7 werkdagen aan u geretourneerd minus 7% van de betaling met een minimum bedrag van € 4,50 voor de administratie kosten.

Producten, die u wilt retourneren dienen niet geopend, beschadigd of gebruikt te zijn. De kosten voor het retourneren zijn voor de koper. Onvoldoende of niet gefrankeerde pakketjes of enveloppen worden niet geaccepteerd! 

Verzenden: 

Simply You is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending via TPG-Post. Je kunt dit risico verzekeren tegen meerprijs. Wilt u hier gebruik van maken, meldt dat dan bij de bestelling. 

Geschillen: 

Op alle overeenkomsten en transacties van Simply You is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dat met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen. 

Aansprakelijkheid: 

De aansprakelijkheid van Simply You uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen product prijs.

Simply You is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever of enige andere gevolgschade.

De opdrachtgever vrijwaart Simply you uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.

Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Een niet oplosbaar geschil wordt voorgelegd aan de rechtbank.

Algemene voorwaarden Simply You Opleidingen

Pakketten, Pakketen dienen in één keer afgenomen te worden en voldaan en kunnen niet worden opgesplits. Er kunnen geen producten in vermindering gebracht worden. Retourneren van pakketen of gedeelten hiervan is niet mogelijk.

Verhindering. Alle cursusdata dienen te worden gevolgd en worden bij inschrijving vastgesteld. Bij verhindering of verlaat binnenkomen vervallen de lesuren. Inhalen van lessen die naadzakelijk zijn voor deelname aan het examen kunnen tegen vergoeding plaats vinden. Annulering of inkorten van de cursussen is na inshrijving niet mogelijk en er wordt geen resitutie gegeven. Cursussen kunnen niet aan een ander worden overgedragen tenzij de cursus nog niet is begonnen, er nog geen lessen zijn gevolgd en de cursus en het pakket reeds voldaan zijn.

Prijzen, Een en ander onder voorbehoud van drukfouten c.q. wijzigen. Wij behouden ons het recht voor pizen, inhouden van verpakkingen, modellen, kleuren te wijzigen en producten te vervangen.

Aansprakelijkheid: Simply You & Nail Creation is niet aansprakeliijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na opleidingen of voor het gebruik van c.q. vekeerd gebruik van produckten. Het gebruik van nagelstyling producten kan bij sommige personen een overgevoeligheidsreactie of allergie teweegbrengen zoals rood worden van de huid, jeuk of ontstaan van blaasjes waarvoor wij geen aansprakelijkheid nemen. Stop in deze gevallen direct het gebruik en stap eventuel over op een ander methode.

Raadpleeg bovendien uw huisarts, Astma patiënten hebben een grotere kans op overgevoeligheid. Bij zwagerschap eerst uw huisarts raadplegen. Simply You & Nai Creation aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid noch voor de finaciële aspecten c.q. wel of niet behalen rendementen of omzetten voortvloeiend uit activiteiten of wegblijven hiervan.

Advies, Het dragen van mondkapje, rubber handschoenen alsmede gebruik van een afzuigsysteem wordt geadviseerd tijdens het werken. Gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen op producten goed lezen. en producten voor professioneel gebruik niet gebruiken op de huid en de gebruiksaanwijzingen naleven.

Betaling: Betalingen dienen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan en kan plaats vinden a contant, middels pinautomaat ofwel door overmaking op onze rekening bij Rabobank met vermelding van de naam cursist, aanvangsdatum en cursus.
 
Algemene voorwaarden salon.....

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Simply You en een cliënt waarop Simply You deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
2. Inspanningen Simply You
Simply You zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Simply You zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 
3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur
voorafgaande aan de afspraak aan Simply You melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Simply You het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Simply You de verloren tijd inkorten op de
behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Simply You moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij Simply You.
 
4. Betaling
Simply You vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Simply You vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met Simply You is betaling in termijnen mogelijk.
 
5. Personeel in de studio
Simply You heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Simply You dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling bij Simply You medewerkers van Simply You niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de directie van Simply You.
 
6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Simply You vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan  Simply You aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Simply You neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Simply You behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Simply You zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 
 
7. Geheimhouding
Simply You is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Simply You verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 
8. Aansprakelijkheid
Simply You is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Simply You is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Simply You is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
 
9. Garantie
Simply You geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
• De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
• De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
• De cliënt andere producten dan de door Simply You geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 
10. Beschadiging & diefstal
Simply You heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Simply You meldt diefstal altijd bij de politie.
 
11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Simply You en de behandelende stylist. Simply You moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Simply You de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Simply You en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 
12. Nail art
Indien Simply You een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Simply You. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Simply You. Simply You mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.
 
13. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Simply You het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.
 
14. Behandelingen
Simply You behoud te alle tijden het recht om behandelingen te doen wijzigen cq te doen vervallen.
 
15. Cadeaubonnen
Op aan kopen van cadeau  / behandelingen bonnen worden geen geld retour gegeven. In overleg kunnen deze voor alternatieve behandelingen of voor producten uit de webshop gebruikt worden.
 
16. Recht
Op elke overeenkomst tussen Simply You en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
 
Schiedam 01-01-2007
  
 

 

Alle bedragen zijn exclusief BTW Powered by CCV Shop webwinkel